Adatvédelmi tájékoztató

Az elmenykucko.hu weboldal nem gyűjt személyes adatokat, tájékoztatás célját szolgálja.

Sütik ("Cookie"-k)

Az úgynevezett "sütik" vagy "cookie"-k rövid szöveges adatállományok, amelyek a weboldal látogatóinak böngészőjében tárolódnak. A sütik adott esetben alkalmasak lehetnek a Látogató böngészőjének azonosítására.

Az elmenykucko.hu weboldal nem használ sütiket.

Az elmenykucko.hu weboldal használja a Facebook Page Plugin szolgáltatást annak érdekében, hogy a Facebookon megjelenő hírek minél szélesebb körben eljussanak az elmenykucko.hu weboldal látogatóihoz.

További információ a Facebook Page Plugin-ról: https://developers.facebook.com/docs/plugins/page-plugin/

A Facebook Adatkezelési Szabályzata: https://www.facebook.com/privacy/explanation

A Facebook és a GDPR: https://www.facebook.com/business/gdpr

A Facebook bővítmények letiltása:

https://www.facebook.com/help/211829542181913?helpref=faq_content

Az Élménykuckó szolgáltatásaival kapcsolatosan a következő adatvédelmi tájékoztatást adja:

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

/Kivétel a MAM-ANGOL-DA, ZSIPP-ZSUPP, ISKOLÁS LESZEK, ezen foglalkozásokkal kapcsolatos adatvédelem az adott foglalkozás vezető felelőssége./

Kérem, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót annak érdekében, hogy megértse, az Európai Uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) és a hatályos jogszabályok kapcsán, hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

 A vállalkozás fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, ha a rendeletben, törvényben, a vállalkozás adataiban változás állna be. Ha a változás olyan információkat érint, amik miatt Önt kötelezően értesíteni szükséges, azt haladéktalanul megtesszük. Amennyiben kérdését postai úton küldte meg jelen tájékoztatóval kapcsolatosan, arra haladéktalanul válaszolunk, de legkésőbb írásban egy hónapon belül.

 Jelen tájékoztató a helyszínen folytatott foglalkozások közül csak az Élménykuckó azon tevékenységeire vonatkozik, melyet a Green Mandala Bt. alkalmazottja Feketéné Török Beáta végez, azaz: Masszázs, gerincjóga kezdő, mondókázó baba-mama torna, Workshopok, születésnapi zsúr szervezése. Az Élménykuckóban folyó egyéb foglalkozások vendégeinek adatkezelésével kapcsolatban az adott foglalkozás vezetője a felelős.

 1.Adatkezelő adatai:

Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) az alábbi kötelező tájékoztatást adom: 

Adatkezelő:   Green Mandala Bt.13. cikke alapján 

Adatfeldolgozó:  Feketéné Török Beáta alkalmazott

Adószám: 

Székhely:     2144 Kerepes, Szabadság út 1/a (Élménykuckó)

Weblap:      www.elmenykucko.hu www.facebook.com/ 

Kapcsolattartás:          Tel.: 06302725927,Viber, elmenykucko/, E-mail: elmenykucko@gmail.com

Adatvédelmi Tisztviselő:              az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a fent megjelölt címre és névre elküldheti. Választ késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldünk az Ön által kért címre. Adatfeldolgozás: külső adatfeldolgozó igénybevétele történik, a céggel szerződésben álló könyvelő alkalmazásával Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

 Tájékoztatom Önt, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a vállalkozásomat, mint adatkezelőt. A vállalkozásom a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.  Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

 2. Milyen adatokat kezelünk?

A szolgáltatások igénybevételekor az alábbi adatokat veszi fel az Adatfeldolgozó: név (az Ön azonosítása céljából); e-mail cím (kapcsolattartás); telefonszám (kapcsolattartás); masszázs szolgáltatás esetén egészségügyi kérdéseket teszünk fel az Ön céljából, a szolgáltatás személyre szabása céljából, és a biztonságos igénybevétel miatt).

A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatnak minősülnek.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) akkor kerülhetnek a kezelésünkbe, ha Ön azt a tudomásomra hozza a következő lehetőségeken keresztül: Facebook, Viber, a vállalkozás weboldala, levelezőrendszerek, telefonon, élőszóban.

 2. Adatkezelési célok Masszázs és fizikai közérzetet javító és egyéb szabadidős oktatás szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezei az adatkezelő.

3. Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználásához  Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:  a) Az Ön személyes adatának (név és lakcím) használata ahhoz szükséges, hogy a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát állítunk ki. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont b) Telefonszámára és keresztnevére kizárólag időpont-egyeztetés céljából van szükség. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

c) A masszázskezelés, mint fizikai közérzetet javító szolgáltatás igénybevétele előtt első alkalommal Ön megoszthat az adatfeldolgozóval egészségügyi információkat. Ez a szolgáltatás biztonságos igénybevételét, ellenjavallatok megismerését és személyre szabhatóságát célozza meg. Hozzájárulását a Masszázs kezelőlapon a név, életkor, telefonszám megadásával illetve sajátkezű aláírásával adja meg. Amennyiben ezeket nem adja meg, a szolgáltatás elutasítható, azaz Ön nem tudja igénybe venni. Masszázshoz kezelőlapot csak akkor készítjük el és tároljuk, amennyiben kifejezetten és aláírásával hozzájárul. Jogalap, GDPR 9. cikk (2) a) pont.

4. Az adatkezelés helye, időtartama és adattovábbítás: A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig őrizzük meg a székhelyen; adattovábbítás a céggel szerződésben álló könyelő, illetve ő általa a NAV felé történik. A kapcsolattartás céljából megadott adatokat (keresztnév, telefonszám), amit az adatfeldolgozó a kézi határidőnaplóban vezet és ami mindig a tulajdonában van, az utolsó találkozás óta eltelt egy év múlva törlésre kerül, ill. kérésre azonnal törlöm; adattovábbítás nem történik. A Facebook-on, Viberen közölt információk a kapcsolat fennállásáig vannak jelen; adattovábbítás nem történik.

5. Adatok, iratok, számlák, masszázs kezelőlapok tárolása: Székhelyen, harmadik féltől elzárt helyen, a kezelt adatok a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás ellen védettek, csak a szabályzatban megjelölt személyek férhetnek hozzá. Az adatfeldolgozók nem kezelik az adatokat saját nevükben.

 6. Érintetti jogok: A személyes adataihoz kapcsolódóan Önnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak. Amennyiben ezekhez kapcsolódóan további információt szeretne kapni vagy bármelyikkel élni kíván, bármikor kapcsolatba léphet velem. A következő érintetti jogai vannak Önnek: a)    hozzáférés, az Önre vonatkozó, általunk kezelt adathoz; élhet adathordozási jogával b)    amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása; c)    az Önre vonatkozó általunk kezelt adat törlése, ez a jog kizárólag a kapcsolattartási adatokra vonatkozik; d)    az adat kezelésének korlátozása; e)    az Ön személyes adatának direkt marketing célokra való használatának megtiltása; f)     személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása; g)    bármely Önre vonatkozó, általam kezelt személyes adatról másolat adása;  h)    tiltakozás a személyes adatok általunk történő használata ellen.

 7.  Jogorvoslati tájékoztatás: Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  Telefon: 0613911400  Fax: 0613911410 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  Honlap: http://www.naih.hu

 

Tevékenység Kezelt adatok Adatkezelési cél Adatkezelési jogalap Adattovábbítás Tárolás helye és ideje
Számviteli bizonylat kiállítása Név Lakcím (adószám) számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont NAV felé Székhelyen vagy könyvelőnél, Legalább 8 év
Számviteli, könyvelési tevékenység Név Lakcím (adószám) számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, mérleg készítés GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerződésben álló könyvelő Könyvelőnél vagy a székhelyen, Legalább 8 év
Kapcsolattartás Név Telefonszám   Időpont egyeztetés, változtatás GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont Nem történik Határidő napló, adatkezelőnél utolsó kapcsolatot követő egy év vagy kérésre azonnal törlöm; Facebook, Viber: a kapcsolat fennállásáig
Masszázs kezelőlap kiállítása Név, életkor telefonszám egészségügyi előzmények és jelen probléma   ellenjavallatok és javallatok ismertetése szolgáltatás biztonságos igénybevétele miatt GDPR 9. cikk (2) a) pont Nem történik Székhelyen, a hozzájárulás visszavonásáig, de maximum a kapcsolat fennállását követő egy évig

Az adatkezelési tájékoztatóm folyamatosan elérhető a weboldalon és a helyszínen.

A tájékoztató időbeli hatálya 2018.05.25-től visszavonásig tart.

 

Green Mandala Bt.